เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบ Program Auto Cad สามารถอ่านแบบจากงานอิงค์ได้ หากมีประสบการณ์ตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน มีความรู้ความสามารถในการพับชิ้นงานเหล็ก ขึ้นรูปเหล็กหรือโลหะด้วยเครื่องจักรได้ สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานทางช่างกลได้ หากสามารถใช้เครื่องพับยี่ห้อ LSK ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานการผลิตหรือบริการของสถานประกอบกิจการ มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เป็นคนละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบสูง และมีระเบียบวินัยเคร่งครัด มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีการถ่ายทอดสื่อสารที่ชัดเจนและสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงายขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้บ้างบางกรณี และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office) รวมถึง Internet ได้ดี มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความคล่องตัวสูง รวมถึงสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้บ้างบางกรณี และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office) ได้ดี มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความคล่องตัวสูง รวมถึงสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว


Page of 3