เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้บ้างบางกรณี และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office) ได้ดี มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความคล่องตัวสูง รวมถึงสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไปn มีประสบการณ์ด้านการขับรถประเภทต่าง ๆ ในบริษัทฯ และมีใบอนุญาตขับขี่หลายประเภทมีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความคล่องตัวสูง รวมถึงสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านงานสี/พ่นสีโครงสร้างต่าง ๆ ของระบบเครื่องทำความเย็น (Chiller) จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความคล่องตัวสูง รวมถึงสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อม (ไฟฟ้า, อาร์กอน) มีประสบการณ์ด้านงานระบบงานเชื่อมของเครื่องทำความเย็น (Chiller) จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความคล่องตัวสูง รวมถึงสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้าและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้าควบคุม, ไฟฟ้าคอนโทรล, ไฟฟ้ากำลัง, แรงสูง - แรงต่ำ, ตู้คอนโทรล, วงจรไฟฟ้า มีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็น (Chiller) จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ


   
Page of 3