ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จำนวน 5 อัตรา
  

 

               บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 เป็นบริษัทฯ  ชั้นนำของคนไทย  ได้ดำเนินธุรกิจด้านระบบเครื่องทำความเย็นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบ วงจร  โดยผลิตและจำหน่ายระบบปรับอุณหภูมิน้ำและระบบปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับกระบวน การผลิตเป็นระยะเวลามากว่า 30 ปี  และมีผู้บริหาร  วิศวกรและพนักงานรวมกันมากกว่า 200 คน  ซึ่งทางบริษัทฯ  ได้ผ่านงานที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่สามารถสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม โรงงานและอุตสาหกรรมได้ทุกประเภท  ซึ่งทางบริษัทฯ  มีความประสงค์ที่จะขยายกิจการและศูนย์บริการในการจัดจำหน่ายและการบริการ หลังการขายเพิ่มขึ้นไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น จังหวัดอยุธยาและจังหวัดชลบุรี

          บริษัทฯ  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีความสนใจต่อประสบการณ์ใหม่ ๆ  และรายได้ที่น่าพึงพอใจ  โดยร่วมสัมภาษณ์  ณ  บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป


เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ   จำนวน  5   อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวส. -  ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานการผลิตหรือบริการของสถานประกอบกิจการ
- มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- เป็นคนละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบสูง และมีระเบียบวินัยเคร่งครัด
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีการถ่ายทอดสื่อสารที่ชัดเจนและสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
- มีลักษณะเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
- เป็นผู้สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับปรุงความรู้ที่มีอยู่เสมอเพื่อให้สามารถก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตสินค้าและบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ด้าน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
- ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานในการผลิตสินค้าทั้งระบบก่อนนำส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด
- ตรวจสอบทบทวนความต้องการของลูกค้า และจดบันทึกตั้งแต่เริ่มติดต่อก่อนที่จะมีคำสั่งซื้อและความเข้าใจของ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
- ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมการบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วนชัดเจน
- ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร และข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรทั้งหมดให้อยู่ในระบบคุณภาพทุกหน่วยงานตรวจสอบการแสดงชี้บ่ง และการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาแหล่งข้อบกพร่อง และติดตามการผลิต
- ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิต การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือและการบริการต้องอยู่ภายใต้ภาวะควบคุม นับตั้งแต่การรับวัตถุดิบมาทำการผลิต และระหว่างทำการผลิตจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิตในการปรับปรุงขั้นตอนการผลิต ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจหน้าที่
- ตรวจสอบรวมถึงทดสอบ และจดบันทึกตั้งแต่การตรวจรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้ว จนกระทั่งส่งมอบอย่างละเอียด และเรียกกลับทันที่ที่มีข้อบกพร่องก่อนถึงมือลูกค้า ต้องบันทึกผลการตรวจสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
- ตรวจสอบเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบให้ใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ ตลอดจนขั้นตอนการบำรุงรักษา กำหนดผลการสอบเทียบ
- ต้องรู้สถานการณ์การตรวจ และการทดสอบของผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน พิจารณา ผลทดสอบเป็นอย่างไร ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยทำเครื่องหมายติดป้ายแยกเก็บต่างหากจากกัน
- ตรวจสอบการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องไปใช้งานโดยไม่ตั้งใจ
- ตรวจสอบบันทึก และปฏิบัติการแก้ไข และป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือการบริการ จากผลการประเมินข้อร้องเรียนจากลูกค้าข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผลการทบทวนของฝ่ายจัดการ เป็นต้น
- ควบคุมบันทึกการเคลื่อนย้าย การเก็บ การบรรจุ การเก็บรักษา และการส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร
- จัดการฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงขั้นตอน และกระบวนการทำงานระบบคุณภาพ
- บันทึกกลวิธีทางสถิติในการรวบรวมวิเคราะห์หาแนวโน้มของข้อบกพร่องต่างๆ และทำการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้  

ประสบการณ์ทำงาน
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพ (จอมทอง)

เงินเดือน
10,000 – 15,000บาท

สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มพนักงาน - เบี้ยเลี้ยง + โอที
- ประกันสังคม - ปรับเงินประจำปี
- เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- เงินกู้ยืมสวัสดิการสำหรับพนักงาน - กองทุนและเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ

สนใจร่วมงานติดต่อสมัครงานและสัมภาษณ์ได้ที่

บริษัท โอ.อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 75/33 ซอย เอกชัย 34 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

Tel : (662) 893-0015-9, 416-2116-20, 415-3696, 415-3588

Fax : (662) 416-2075, 893-2058