Pulley
ธุรกิจจัดจำหน่าย Ice Storage
นวัตกรรมอนุรักษ์พลังงาน
 Ice Thermal Storage (ระบบกักเก็บพลังงานน้ำเย็นด้วยน้ำแข็ง)

          จากการประมาณการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของคนไทยปรับเปลี่ยนไปตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2534  การใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 19.00 – 22.00 น. มีความต้องการใช้ไฟฟ้า 8,000 กว่าเมกะวัตต์ แสดงว่าพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเมื่อ 20 ปีที่แล้ว  การใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  โรงไฟฟ้าทุกโรงจะเดินเครื่องในช่วงเวลาที่คนในบ้านเรือนดำเนินกิจกรรมส่วนช่วงเวลาอื่นที่ไม่มีการใช้ไฟ  โรงไฟฟ้าทุกโรงจะหยุดการทำงาน  เพราะการผลิตไฟฟ้าต่างจากการผลิตสินค้าประเภทอื่นที่ไม่สามารถผลิตแล้วสามารถเก็บสำรองได้ (Real Time Product)

          ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539  เป็นต้นมาความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเปลี่ยนไปอยู่ช่วงตอนกลางวัน  โดยเฉพาะช่วงเวลา 9.00 -17.00 น. สาเหตุที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าสูงสุดเปลี่ยนไปจาก 10 ปี ที่แล้ว  คือ  “อาคารธุรกิจ”  ทำให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในตอนกลางวัน  ถ้ามีการใช้ไฟฟ้า  10,000 เมกะวัตต์  จะเป็นการใช้ในส่วนของภาคธุรกิจ 35% คือ ประมาณ 3,500 เมกะวัตต์  ซึ่ง 50% ของธุรกิจเป็นธุรกิจขนาดใหญ่  คิดเป็นการใช้ไฟฟ้าที่ 1,750 เมกะวัตต์  โดยครึ่งหนึ่งของการใช้ไฟฟ้าในส่วนของอาคารธุรกิจขนาดใหญ่มีตัวการที่ทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด คือ “เครื่องปรับอากาศ”  หรือคิดเป็นการใช้ไฟฟ้าประมาณกว่า 800 เมกะวัตต์การริเริ่มเทคโนโลยีระบบเก็บกักพลังงานความเย็นด้วยน้ำแข็ง

          เป็นที่ยอมรับกันว่า  พลังงานเป็นสิ่งที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์มากมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตประจำวันจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้นการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จึงจำเป็นต้องนำมาประยุกต์ใช้เปลี่ยนรูปเป็นแหล่งพลังงานในรูปแบบต่างๆ  ด้วยวิธีรการที่ชาญฉลาด  เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ

/data/content/33/cms/bdkqrtuwyz59.jpg

          ทางบริษัท  โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด  จึงหาแนวทางและคิดค้นนวัตกรรมการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการนำเทคโนโลยีแบบใหม่เข้ามาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือลดการใช้ไฟฟ้าที่รู้จักในนาม Ice Thermal Storage (ระบบกักเก็บพลังงานความเย็นด้วยน้ำแข็ง)

          Ice Thermal Storage  (ระบบกักเก็บพลังงานความเย็นด้วยน้ำแข็ง)  เพื่อนำมาใช้งานในระบบปรับอากาศและระบบหล่อเย็นในกระบวนการผลิตมีการนำมาใช้เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าช่วงเวลาที่อัตราค่าไฟฟ้าราคาต่ำ  มาผลิตพลังงานความเย็นเก็บเอาไว้แล้วนำพลังงานความเย็นนี้ออกมาใช้งานปรับอากาศในช่วงเวลาที่อัตราค่าไฟฟ้ามีราคาสูงกว่า  ดังนั้นระบบการเก็บพลังงานความเย็นจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อโครงสร้างของอัตราค่าไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนมีความแตกต่างกัน  หรืออัตราค่าไฟฟ้ามี Demand Charge ในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้ามาก  มีความจูงใจเพียงพอที่จะให้ผลคุ้มต่อการลงทุนได้  ในหลายประเทศโครงสร้างของอัตราค่าไฟฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในแต่ละวันจะแตกต่างกันไป  ในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้ามากซึ่งเรียกว่า  On-Peak Demand  จะมีอัตราค่าไฟฟ้าสูงกว่าในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อยซึ่งเรียกว่า  Off-Peak Demand ถ้าเราสามารถนำความเย็นเก็บสะสมเอาไว้ในช่วงเวลา  Off-Peak Demand  แล้วนำพลังงานความเย็นนี้  ออกมาใช้ปรับอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวจะลดลงได้มาก

 
หลักการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ์  Ice Thermal Storage

          ผลิตภัณฑ์  Ice Thermal Storage จะเก็บกักพลังงานความเย็นในช่วงที่มีความต้องการในการใช้ความเย็นต่ำ (Low – Cooling Demand) แล้วนำไปใช้งานให้พอดีกับความต้องการในการใช้งานในกระบวนการผลิตหรือใช้ในระบบปรับอากาศ

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์  Ice Thermal Storage   คือ

  • การเปลี่ยนช่วงเวลาการใช้พลังงานไฟฟ้า  ซึ่งสามารถลดค่า  Operating Cost  ของการใช้งานได้จากการใช้งานในช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าถูก  (Off-Peak Demand)
  • และช่วยลดค่าไฟฟ้าเนื่องจาก  Demand Charge  ที่มีราคาสูงในช่วง On-Peak Demand 

/data/content/33/cms/acfgjotuy456.jpg

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะสำหรับกลุ่มโรงงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเช่น

  • กลุ่มอาคารและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
  • กลุ่มโรงงานอิเล็กทรอนิกส์
  • กลุ่มโรงงานผลิต  ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • กลุ่มโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  เช่น  น้ำผลไม้ น้ำมันพืช นมสดพาสเจอร์ไรซ์  สินค้าอุปโภค-บริโภค  เวชภัณฑ์  และเครื่องสำอาง  เป็นต้น

          ในปัจจุบันนี้ภาคเอกชนที่เริ่มใช้ระบบเก็บกักพลังงานความเย็นไปบ้างแล้ว  คือ  อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่  อาคารสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  และ กฟผ. บางกรวย  ใช้วิธีเก็บกักพลังงานความเย็นโดยการใช้น้ำขนาดทำความเย็น  1,500 ต้น/ชั่วโมง  สามารถลดความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด  380 กิโลวัตต์ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถทำได้

           สำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Ice Thermal Storage ที่นำมาแสดงในงาน สามารถให้ความเย็นได้ถึง 20ตัน/ชั่วโมง ใช้งานได้ถึง 10 ชั่วโมง เหมาะสำหรับพื้นที่ใช้งานประมาณ 200 ตรม. และสามารถประหยัดส่วนต่างระหว่างค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน On-Peak Demand กับค่าพลังงานในช่วงเวลากลางคืน Off-Peak Demand ในระบบ TOU ถึง 67.80%