บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง “พื้นฐานระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ เป็นวิทยากร
บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบทำความเย็น สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ในส่วนงานต่างๆ


   
Page of 2