ฝึกอบรม “พื้นฐานระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น”

ฝึกอบรม “พื้นฐานระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น”

 

         เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง “พื้นฐานระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น”  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ เป็นวิทยากร  เนื้อหาในการฝึกอบรมประกอบไปด้วย

         -  Fundamental of Refrigeration and  Air Conditioning System   

         -  เครื่องทำความเย็นและระบบเครื่องปรับอากาศ

         -  Piping Analysis

         -  ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น และค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ. 2552

         -   การบำรุงรักษาระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม 

         -   การอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็น

         ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากวิศวกร แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็นในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ  ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยประหยัดการใช้พลังงาน และร่วมรณรงค์ลดการเกิดสภาวะโลกร้อน