กิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบทำความเย็น


บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 จัดกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบทำความเย็น สำหรับพนักงานของบริษัทฯในส่วนงานต่างๆ ขึ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็นในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ  ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่มีส่วนช่วยประหยัดการใช้พลังงาน และร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย