โปรโมช้่นพิเศษ เครื่อง Absorption Chiller

ทางบริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ขอนำเสนอพลังงานทางเลือกที่จะนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผลิตภัณฑ์Absorption Chiller เป็นระบบทำความเย็นที่ไม่ได้ใช้พลังงานเชิงกล หรือพลังงานกลไฟฟ้า เช่น Compressor และ Motor เหมือนระบบทำความเย็นทั่วไป แต่จะอาศัยคุณสมบัติของสารในการดูดซับน้ำ และพลังงานความร้อน ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนแทน ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานช่วยป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพของระบบขึ้นอยู่กับคุณภาพของแหล่งความร้อน การทำงานในสภาวะ Part-load ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ค่าใช้จ่ายในการทำงานและการซ่อมบำรุงต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ Vapor Compression

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะสำหรับกลุ่มโรงงานขนาดกลางถึงขนาดใหณ่ที่ต้องการประหยัดไฟฟ้าในโรงงานเพิ่มขึ้นเช่น

 • 1. กลุ่มโรงงานที่มีเชื้อเพลิงก๊าซ เช่น ก๊าซธรรมชาติ หรือ ก๊าซธรรมชาติไว้ใช้งาน
 • 2. กลุ่มโรงงาน ปั่นด้าย ผลิตเส้นใย และทอด้าย
 • 3. กลุ่มโรงงานแปรรูปและส่งออกปลาทูน่า
 • 4. กลุ่มโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม
 • 5. กลุ่มโรงงานปลิตน้ำซอสปรุงรส และผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร
 • 6. กลุ่มโรงงานที่มีเครื่องจักรไอน้ำ (Boiler) และยังมีปริมาณไอน้ำเหลือเพียงพอ ที่จะนำมาใช้ในระบบนอกจากที่ใชกระบวนการผลิตปกติ
 • 7. กลุ่มโรงงานที่อยู่ใกล้แหล่งพลังงานชีวมวล เช่น ฟางข้าว แกลบ ทะลายปาล์ม ใบยอดอ้อย ซังข้าวโพด เศษไม้ เปลือกและเศษยางพารา เป็นต้น

 

 • จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ Absorption Chiller
 • 1. ใช้พลังงานความร้อนเป็นแหล่งพลังงาน ทำให้ประหยัดต้นทุนด้านพลังงานมากกว่า 50 % เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วไป
 • 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องต่ำ
 • 3. สามารถปรับประสิทธิภาพการทำงานได้ตั้งแต่ 10 – 100 %
 • 4. ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงต่ำ
 • 5. ปราศจากมลภาวะทางเสียงมีการสั่นสะเทือนและเสียงดัง ในขณะปฏิบัติงานต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอัดไอ
 • ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกับโอโซนในชั้นบรรยากาศ เนื่องจากสารทำความเย็นที่ใช้ คือ น้ำ ในขณะที่แบบอัดไอใช้ CFC

 

 • หมายเหตุ
     1)  
  อัตราค่าพลังงานเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ที่ใช้ผลิตพลังงานไอน้ำ
         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 081-585-0024