การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

กิจกรรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

          ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ  เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ข้อ 36 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ โดยวิทยากรจาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำทีมโดย  รตอ. ชาญณรงค์ พึงรัตนะมงคล หัวหน้าสถานีดับเพลิงดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิง 4

          หลักสูตรในการอบรมประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับไฟ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ  การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และปิดท้ายด้วยการซ้อมดับเพลิง ทั้งนี้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 

 /picdata/content/87/cms/efinpvwy1348.png  /picdata/content/87/cms/adipsuvz1249.png /picdata/content/87/cms/kmnpqrstvx38.png  /picdata/content/87/cms/bdlmpqtuwx89.png/picdata/content/87/cms/aijlnrsxyz19.png  /picdata/content/87/cms/cdefhkstux24.png

  /picdata/content/87/cms/adhijmorw125.png  /picdata/content/87/cms/inpqtuxyz346.png