ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม Solid Work

ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม Solid Work

 

          เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม “การทำงานด้วยโปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม Solidworks” แก่ผู้ปฎิบัติงาน ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  และแผนกบริหารงานผลิต  โดยมี คุณปริญญา กลิ่นลำดวน วิศวกรออกแบบ บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นวิทยากร ซึ่งหลักสูตรในการฝึกอบรม  ได้แก่

          - การสร้าง Drawing Template

          - การสร้าง Part Template 

          - การสร้าง Assembly Template

          - การสร้าง BOM (Bill of Material) จาก Part โดยใช้ Properties ของ Cut list

          - การสร้าง BOM (Bill of Material) จาก Assembly โดยใช้ Properties ของ Part

          - การใช้งาน BOM (Bill of Material) ในรูปแบบต่าง ๆ

          กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรม SolidWorks แก่ผู้ปฎิบัติงาน และกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมจาก พนักงาน ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทำให้สามารถนำทักษะที่ได้รับจากการเข้ารับอบรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น